Newton też był uczniem PDF Drukuj Email


Kołłątaj drugi w Wielkopolsce

i nie o dyscyplinach sportowych tym razem mowa, ale o przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie zostało zakwalifikowane do projektu przygotowanego przez UAM w Pozaniu, pod tytułem "Newton też był uczniem…", jako druga szkoła w rankingu z Wielkopolski. W sumie zostały zakwalifikowane 24 szkoły (11 z woj. wielkopolskiego, 8 z zachodniopomorskiego i 5 z lubuskiego), które były wybierane wg następujących kryteriów (nie decydo-wała kolejność zgłoszeń):

  1. liczba laureatów i finalistów olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej i matema-tycznej z ostatnich pięciu lat,
  2. dotychczasowa współpraca szkoły z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  3. udział szkoły w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymienione kryteria świadczą o wysokim poziomie zakwalifikowanych szkół. Do projektu nie zakwalifikowała się żadna szkoła z powiatu krotoszyńskiego oraz z powiatów sąsiadujących. Prym wiodły szkoły z Poznania i okolic, a "Kołłątaj" usytuował się w rankingu tuż za II Liceum Ogólnokształcącym z Poznania.
Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt obejmuje udział ucznia w ciągu trzech lat nauki w liceum, w ujętych poniżej w tabeli działaniach w ramach projektu, w którym:

I klasa II klasa III klasa
24 zajęcia pozalekcyjne w szkole (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli aka-demickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpowiednich przedmiotów

4 warsztaty jednodniowe UAM (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych)

1 warsztat letni (w czasie wakacji) (w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dziennie przez 5 dni)
24 zajęcia pozalekcyjne w szkole (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpowiednich przedmiotów

4 warsztaty jednodniowe na UAM (w wymiarze 5 godzin lek-cyjnych)

1 warsztat letni (w czasie wakacji) (w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dziennie przez 5 dni)
24 zajęcia pozalekcyjne (każde w wymiarze 2 godzin lekcyjnych), w tym 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich UAM oraz 12 zajęć prowadzonych przez nauczycieli odpo-wiednich przedmiotów

4 warsztaty jednodniowe na UAM (w wymiarze 5 godzin lek-cyjnych)

W sumie weźmie w projekcie udział 360 uczniów. Jest on realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyj-ny Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3. "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia" ; strona projektu - www.newton.amu.edu.pl ).
Z każdej ze szkół udział weźmie 15 uczniów należących do Szkolnych Kół Naukowych o specjalnościach matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. Biorąc pod uwagę rodzaj oferowanych zajęć, najliczniejszą grupę zapewne będą stanowili uczniowie z klas o profilu biologczno-chemicznym, a więc nie ma to jak biol.-chem. w Kołłątaju!

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl